สยามเว็บโฮส โฮสติ้งดี ราคาถูก

วัตถุประสงค์การก่อตั้งฯ
ห้องพระ-ชำระจิตใจ
เรื่องสั้น-บทความ
บทกลอน-บทกวี
เกมส์ออนไลน์
ตำหนักเพลงไทยเดิม
เซียมซีเสี่ยงโชค
กระดานสนทนา
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
กระดานซื้อ-ขายสินค้า
ฟรีอีเมล์เนื้อที่ 5 MB
ติดต่อ นายทะเบียน
Add to Favorites

ทั่วโลก www
ชมรมเว็บเพจไทย

Power by Google!
สนับสนุนพื้นที่ Hosting

สยามเว็บโฮสดอทคอม
สนับสนุนค่าโดเมนเนม

www.prakunpai.com

 


บทความเรื่อง การสร้างเว็บเพจโดยใช้ภาษา PHP โดย เรวัต ศิริโภคาภิรมย์ (Rawat Siripokarpirom)
ชมรมเว็บเพจไทย นำมาเผยแพร่ ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Open Content License หรือ OPL เวอร์ชั่น 1.0

การสร้างเว็บเพจโดยใช้ภาษา PHP ตอนที่ 37

Regular Expression

Regular Expression หรือเรียกย่อๆว่า Regex หมายถึง รูปแบบของลำดับ หรือกลุ่มของสัญลักษณ์ ที่ใช้แทนลำดับ หรือกลุ่มของอักขระตามที่ต้องการ

เราใช้สัญลักษณ์ [ ] (square brackets) เพื่อกำหนดขอบเขตของกลุ่มตัวอักขระหลายตัวที่ใช้เป็นตัวเลือก เช่น สมมุติว่า เราต้องการจะเขียนรูปแบบที่ใช้แทนตัวอักขระหนึ่งตัว อะไรก็ได้จาก {a,e,i,o,u} เราก็จะเขียนว่า [aeiou] โดยจะเรียงลำดับก่อนหลังอย่างไรก็ได้ เช่น [eioua] ให้ผลเหมือนกับ [aeoui] หรือ ถ้าเราต้องการเขียน รูปแบบเพื่อใช้แทนตัวขระหนึ่งตัวที่เป็นตัวเลขตัวใดตัวหนึ่งจาก 0 ถึง 9 เราก็เขียนว่า [0123456789] หรือจะเขียนแบบสั้นๆใหม่ได้เป็น [0-9] หรืออีกตัวอย่างหนึ่ง ถ้าเราต้องการจะเขียนนิพจน์แบบ regex ขึ้นมา เพื่อใช้แทนอักขระตัวใดตัวหนึ่งที่เป็นได้ทั้งตัวพิมพ์ใหญ่หรือเล็กในภาษาอังกฤษหรือตัวเลขระหว่าง 0 ถึง 9 เราก็เขียนว่า [A-Za-z0-9]

[aeiou]  ตัวอักขระตัวหนึ่งจาก {a,e,i,o,u} ตัวไหนก็ได้
[0-9]  ตัวอักขระตัวหนึ่งจาก {0,1,...,9} ตัวไหนก็ได้
[A-Za-z0-9]  ตัวอักขระตัวหนึ่งจาก {A,B,..,Z, a, b, ... , z, 0, 1, ... 9} ตัวไหนก็ได้

ถ้าเรามีข้อความแล้วเราต้องการจะค้นหาอักขระหรือลำดับของอักขระ (หรือ pattern) ในข้อความเรานั้น เราเรียกขั้นตอนในการค้นหาตามรูปแบบนี้ว่า pattern matching ในภาษา PHP จะมีฟังก์ชันที่เราใช้ในการค้นหาลำดับของตัวอักขระตามแบบที่ต้องการคือ ereg() และ eregi()
และต่างกันตรงที่ว่า ฟังก์ชัน eregi() จะเปรียบเทียบโดยไม่คำนึงถึงเรื่องตัวพิมพ์เล็กหรือใหญ่

ตัวอย่างเช่น สมมุติว่า เรามีข้อความอยู่ในอาร์เรย์เป็นข้อความที่มีแค่ตัวอักขระตัวเดียว แล้วเราต้องการจะหาว่า ตัวไหนบ้างที่เป็นตัวเลข 0 ถึง 9 บ้างและตัวไหนบ้างที่เป็นตัวพิมพ์ภาษาอังกฤษ a, b, หรือ c เราก็เขียนสคริปต์โดยใช้ฟังก์ชัน ereg() ได้ดังนี้

<?
 $a=array("0","1","2","3","5","7","a","b","c");
 
 for ($i=0; $i < count($a); $i++) { // print only digit
   if ( ereg("[0-9]",$a[$i]) ) {
     print ("$a[$i] <BR>\n");
   }
 }
?>
<HR>
<?
 for ($i=0; $i < count($a); $i++) { // print only a, b or c
   if ( ereg("[a-c]",$a[$i]) ) {
     print ("$a[$i] <BR>\n");
   }
 }
?>

ข้อความที่เราใช้ในตัวอย่างข้างบนมีแค่ตัวอักขระเพียงหนึ่งตัว แต่อันที่จริงแล้วฟังก์ชัน ereg() จะให้ค่าเป็นจริง ถ้าพบว่า ข้อความที่มีความยาวมากกว่าหนึ่งตัวอักขระและมีตัวอักขระอย่างน้อยหนึ่งตัวที่ตรงตามรูปแบบที่กำหนด ฟังก์ชันก็จะให้ค่าเป็นจริงด้วย ตัวอย่างเช่น

<?
 $a=array("f","mn", "eU","+5","Y","17","a4","%m","cdef");
 for($i=0; $i < count($a); $i++) {
   if ( ereg("[a-z]",$a[$i]) ) {
     print ("$a[$i] <BR>\n");
   }
 }
?>

ผลจากการทำงานของสคริปตในตัวอย่างนี้จะได้ว่า ข้อความที่ตรงตามรูปแบบ [a-z] โดยใช้ฟังก์ชัน ereg() ในการเปรียบเทียบ คือ "f", "mn", "eU", "a4", "%m" และ "cdef" เพราะว่าข้อความเหล่านี้ มีตัวอักขระอย่างน้อยหนึ่งตัวที่อยู่ระหว่าง a ถึง z ดังนั้นจึงจะเห็นได้ว่า ข้อความที่เหลือคือ "+5", "Y" และ "17" ไม่ตรงตามรูปแบบ

จากตัวอย่างข้างบน สมมุติว่า เราต้องการจะหาข้อความที่มีสองตัวอักขระและมีแค่สองตัวเท่านั้น เป็นตัวใดก็ได้ระหว่าง a ถึง z เราก็จะต้องกำหนดรูปแบบให้การค้นหาให้เป็น ^[a-z]{2}$ โดยที่สัญลักษณ์ ^ หมายถึงการเริ่มต้น และ $ หมายถึงการลงท้าย และเราจะอ่านว่า ให้ค้นหาข้อความที่เริ่มต้นด้วยตัวภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก และจบด้วยตัวภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก และมีอยู่สองตัวเท่านั้น จากตัวอย่างข้างบน ถ้าเราใช้รูปแบบใหม่นี้ในการค้นหา เราจะได้ "en" เป็นข้อความเดียวเท่านั้นที่ตรงตามรูปแบบ

สมมุติว่า เราต้องการค้นหาคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ภาษาอังกฤษและตามด้วยสระ {a,e,i,o,u} ถ้าข้อความมีมากกว่าสองตัวอักขระแล้วตัวที่ตามมาจะเป็นอะไรก็ได้ เราก็เขียนรูปแบบในการค้นหาได้ เป็น ^[A-Z][aeiou] ลองตัวดูอย่างต่อไปนี้

<?
 $a=array("f","Monday", "eU","755","Pu","English","Tuesday","for", "Bee");
 
 for($i=0; $i < count($a); $i++) {
   if ( ereg("^[A-Z][aeiou]",$a[$i]) ) {
     print ("$a[$i] <BR>\n");
   }
 }
?>

ตัวอย่างนี้จะได้ว่า "Monday", "Pu" ,"Tuesday" และ "Bee" คือข้อความที่ตรงตามรูปแบบที่กำหนด ถ้าต้องการจะหาข้อความที่ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่แล้วตามด้วยสระเป็นตัวพิมพ์เล็กอย่างน้อยหนึ่งตัว เราก็เขียนว่า ^[A-Z][aeiou]+$ ซึ่งเครื่องหมายบวกที่อยู่ข้างหลัง [aeiou] หมายความว่า มีได้อย่างน้อยที่สุดหนึ่งตัว จากตัวอย่างข้างบน ถ้าเราใช้รูปแบบใหม่นี้ในการค้นหา ก็จะได้ข้อความ "Pu" และ "Bee" เท่านั้นที่ตรงตามรูปแบบ

ถ้าจะหาข้อความที่ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่แต่ตามด้วยตัวพิมพ์เล็กใดๆก็ได้ที่ไม่ใช่สระ {a,e,i,o,u} เราก็เขียนใหม่ได้เป็น ^[A-Z][^aeiou] โปรดสังเกตว่า เราใส่สัญลักษณ์ ^ ไว้ระหว่าง [ ] และอยู่ข้างหน้าสุด เพื่อใช้กำหนดกรณีตรงข้าม และจากตัวอย่างข้างบน เราจะได้ข้อความ "English" เท่านั้นที่ตรงตามรูปแบบใหม่นี้

อีกตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจ คือ สมมุติว่า เรามีรายชื่อไฟล์อยู่หลายๆชื่อ ต้องการจะตรวจดูว่า ชื่อไหนลงท้ายด้วย .gif .jpeg .jpg หรือ .png บ้าง โดยใช้ eregi() ในการค้นหา เราจะต้องกำหนดรูปแบบของ regex ขึ้นมาก่อน ซึ่งทำได้ดังนี้ (\.gif|\.jpg|\.jpeg|\.png)$ ในกรณีนี้เราไม่ได้ใช้ [ ] แต่ใช้วงเล็บคู่ ( ) แทน และสัญลักษณ์ \. เป็น escape sequence ที่เราใช้แทนจุด (.) ถ้าเขียนอยู่ในระหว่างวงเล็บคู่ เนื่องจากว่าถ้าใช้จุดโดยไม่มี backslash (\) นำหน้าก็จะหมายถึง ตัวอักขระใดๆก็ได้ ถ้าเราใช้จุดระหว่าง [ ] ก็จะหมายถึงจุด โดยไม่ต้องใส่ \ ไว้เพื่อกำหนดให้เป็น escape sequence

<?
 $files=array("/php/bird.gif","Linux.JPG", "unknown.xbm","icon.Png");

 for($i=0; $i < count($files); $i++) {
   if ( eregi("(\.gif|\.jpg|\.jpeg|\.png)$",$files[$i]) ) {
     print ("$files[$i] <BR>\n");
   }
 }
?>

ความแตกต่างของการใช้ ( ) และ [ ] อยู่ที่ว่า ถ้าเขียน (abc) หมายถึงข้อความที่เริ่มด้วย a ตามด้วย b และ c ตามลำดับ ในขณะที่ [abc] หมายถึง a หรือ b หรือ c ซึ่ง [abc] จะให้ผลเหมือนกับ (a|b|c) และเครื่องหมาย | ที่ใช้ภายในวงเล็บคู่ ( ) จะหมายถึง "หรือ" ดังนั้นจากตัวอย่างข้างบน จากรูปแบบเดิม (\.gif|\.jpg|\.jpeg|\.png)$ เราอาจจะเขียนใหม่ได้เป็น [(\.gif|\.png)(\.jpg|\.jpeg)]$ ก็จะให้ผลเหมือนกัน

จากที่ได้อธิบายมาก็เป็นเพียงการใช้งานส่วนหนึ่งของ Regular Expression ซึ่งยังมีลักษณะและการใช้งานที่นอกเหนือจากที่กล่าวไป

สัญลักษณ์พื้นฐานที่ใช้ในการเขียน Regular Expression
 .  ตัวอักขระใดๆก็ได้
 [ ... ]  ตัวอักขระตัวใดๆก็ได้ที่อยู่ในกลุ่มของตัวอักขระที่เป็นตัวเลือก
 [^... ]  ตัวอักขระตัวใดๆก็ได้ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มของตัวอักขระที่เป็นตัวเลือก
 ^  ตำแหน่งเริ่มต้นของข้อความ
 $  ตำแหน่งท้ายสุดของข้อความ
 \<  ตำแหน่งเริ่มต้นของคำ
 \>  ตำแหน่งท้ายสุดของคำ
 |  สัญลักษณ์ที่ใช้แยกตัวเลือกระหว่าง ( ... )
 (...)  ใช้แทนกลุ่มของตัวเลือก

Repetition Quantifiers
 ?   ถ้ามีก็ไม่เกินหนึ่งตัวหรือไม่มีก็ได้
 *  มีหนึ่งตัวหรือมากกว่าหนึ่งหรือไม่มีเลยก็ได้
 +  มีหนึ่งตัวหรือมากกว่าหนึ่งก็ได้ แต่ต้องมีอย่างน้อยหนึ่งตัว
{min,max}  ใช้กำหนดจำนวนน้อยที่สุดและมากที่สุดที่จะมีได้

ตัวอย่างของการใช้ regular expressions
^be  ข้อความที่ขึ้นต้นด้วย b และถัดจาก b ตามด้วย e
^[be]  ข้อความที่ขึ้นต้นด้วย b หรือ e
[^be]  ข้อความที่ไม่ได้ขึ้นต้นด้วย b และ e
ion$  ข้อความที่ลงท้ายด้วยหรือจบท้ายด้วย ion
[ion]$  ข้อความที่ลงท้ายหรือจบท้ายด้วย i หรือ o หรือ n
\n$  ข้อความที่มีสัญลักษณ์ \n (new line) อยู่ท้าย
<H[1-6]>  ข้อความที่มี <H1> <H2> <H3> <H4> <H5> หรือ <H6> อยู่ด้วย
<H[^4-6]>  ข้อความที่ไม่มี <H4> <H5> และ <H6> อยู่ด้วย
[0-9.]  ข้อความที่มีตัวเลขใดๆระหว่าง 0 ถึง 9 หรือ จุด อยู่ด้วย
^Subject$  ข้อความที่มีคำว่า Subject เท่านั้น
^(From|Subject|Date):  ข้อความที่มีคำว่า From: หรือ Subject: หรือ Date: ขึ้นต้น
^[0-9]+$  ข้อความที่มีตัวเลขเท่านั้นและอย่างน้อยหนึ่งตัว
([0-9]+(\.[0-9]+){3})  ข้อความที่ตรงตามรูปแบบของหมายเลข IP เช่น 127.0.0.1
^[-+]?[0-9]+(\.[0-9]*)?$  ข้อความที่ตรงตามรูปแบบของตัวเลขทศนิยม เช่น -12.345

การใช้งาน regular expression อย่างจริงจังนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องง่าย ต้องทำความเข้าใจอย่างจริงจัง และในเอกสารนี้ก็ทำได้แค่นำเสนอเนื้อหาพื้นฐานสำหรับการใช้งานเท่านั้น ถ้าใครสนใจการใช้งานอย่างจริงจัง ในเรื่องของ regular expression ก็สามารถหาหนังสือ สำหรับเรื่องนี้โดยเฉพาะมาอ่านได้


ชมรมเว็บเพจไทย ตั้งใจมุ่งมั่น สร้างสรรค์เพื่อมวลสมาชิกเริ่มนับ 20 พฤศจิกายน 2547 เวลา 24.00 น.

ชมรมเว็บเพจไทย เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข่าวสารและสาระความรู้เกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์ ให้แด่สมาชิกและผู้สนใจทั่วไป
โดยไม่หวังผลประโยชน์ทางธุระกิจ [Non Profit Organization] ก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2540
ข้อมูลข่าวสาร บทความ และภาพประกอบ ที่ไม่อ้างถึงเจ้าของลิขสิทธิ์ สามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต [Non Copyright]