สยามเว็บโฮส โฮสติ้งดี ราคาถูก

วัตถุประสงค์การก่อตั้งฯ
ห้องพระ-ชำระจิตใจ
เรื่องสั้น-บทความ
บทกลอน-บทกวี
เกมส์ออนไลน์
ตำหนักเพลงไทยเดิม
เซียมซีเสี่ยงโชค
กระดานสนทนา
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
กระดานซื้อ-ขายสินค้า
ฟรีอีเมล์เนื้อที่ 5 MB
ติดต่อ นายทะเบียน
Add to Favorites

ทั่วโลก www
ชมรมเว็บเพจไทย

Power by Google!
สนับสนุนพื้นที่ Hosting

สยามเว็บโฮสดอทคอม
สนับสนุนค่าโดเมนเนม

www.prakunpai.com

 


บทความเรื่อง การสร้างเว็บเพจโดยใช้ภาษา PHP โดย เรวัต ศิริโภคาภิรมย์ (Rawat Siripokarpirom)
ชมรมเว็บเพจไทย นำมาเผยแพร่ ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Open Content License หรือ OPL เวอร์ชั่น 1.0

การสร้างเว็บเพจโดยใช้ภาษา PHP ตอนที่ 32

การสร้างและใช้งานคลาส (class) และออปเจค (object)

ภาษาแบบ scripting language ในปัจจุบันหลายๆภาษาก็สนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วย ตัวอย่างเช่น Perl และ PHP ก็รวมอยู่ในนั้นด้วย แม้ว่าจะไม่ซับซ้อนเหมือนอย่างภาษาซีพลัสพลัสหรือจาวาก็ตาม

คลาสคือโครงสร้างที่ประกอบด้วยสมาชิก (class members) หรือคุณสมบัติ (properties) ตามแต่จะเรียก และ ฟังก์ชันสมาชิก (member functions) การนิยามคลาสขึ้นมาใช้งานจะเริ่มด้วย class { ... } โดยข้างในจะมีส่วนของตัวแปรสมาชิก และฟังก์ชันสมาชิกตามลำดับ ฟังก์ชันที่มีชื่อเดียวกับคลาสจะเรียกว่า class constructor ทุกครั้งที่มีการสร้างออปเจคจากคลาสโดยใช้คำสั่ง new ฟังก์ชันที่ทำหน้าที่เป็น class constructor ก็จะถูกเรียกมาทำงานก่อนทุกครั้ง ประโยชน์ของการใช้งานก็เช่น ใช้กำหนดค่าเริ่มต้น หรือเตรียมพร้อมก่อนที่จะเริ่มใช้ออปเจค

ลองดูตัวอย่าง การเขียนคลาสสำหรับแบบข้อมูลเชิงนามธรรม (Abstract Data Type) ที่เรียกว่า stack การทำงานของ stack ก็เป็นดังนี้ ถ้าเราใส่ข้อมูลเข้าไป ข้อมูลเหล่านั้นก็จะถูกเก็บไว้เสมือนกับว่า วางซ้อนกันจากข้างล่างขึ้นข้างบน ถ้าเราจะดึงข้อมูลออกมาใช้ก็จะได้ข้อมูลที่อยู่ข้างบนสุด ซึ่งก็คือข้อมูลที่เราใส่เข้าไปครั้งล่าสุดนั่นเอง หน้าที่ของ stack ที่สำคัญก็มีเช่น

 push()   ใส่ข้อมูลไว้ใน stack
 pop()  ดึงข้อมูลออกมา
 is_empty()  ตรวจดูว่า stack มีข้อมูลอยู่อีกหรือไม่ 
 get_size()  หาจำนวนของข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ใน stack

ตัวอย่างการสร้างคลาส stack ในภาษา PHP ทำได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้
 
<?

class stack {
   var $arrays; 
   var $size;

   function stack() { // class constructor
     $this->size = 0;
     unset($this->arrays);
   }

   function push($elem) {  // put an element on stack
     $this->arrays[$this->size] = $elem;
     $this->size++;
   }

   function get_size() {  // get number of elements stored
     return $this->size;
   }

   function is_empty() { // is stack empty ?
     return ($this->size == 0) ? true : false;
   }

   function pop() { // retrieve an element from the top of stack
     if ( $this->is_empty() == false ) {
       $this->size--;
       return $this->arrays[$this->size];
     }
     else
       return 0;
   }

$inst = new stack; // create an object from stack class
echo "initial stack size=".($inst->get_size()),"<BR>\n";

for ($i=0; $i < 10; $i++) {
  $inst->push( ($i*7)%11 );
}
echo "current stack size=".($inst->get_size()),"<BR>\n";

while (! $inst->is_empty() ) {
  echo "pop ".$inst->pop(),"<BR>\n";
}

echo "stack is ".($inst->is_empty() ? "empty." : "not empty.")."<BR>\n";

$inst = 0; // unuse this instance of class stack
?>

โปรดสังเกตว่า ตัวแปร $this ที่ปรากฎอยู่ในคลาสจะเหมือน this ที่เราใช้ในภาษาซีพลัสพลัส และการนิยามและสร้างฟังก์ชันสมาชิกจะทำภายในคลาสทั้งหมด (เหมือนในภาษาจาวา)

PHP ยังสนับสนุนการสืบทอดคุณสมบัติของคลาส (inheritance) ทำให้เราสามารถสร้างคลาสขึ้นมาใหม่ โดยใช้คลาสที่มีอยู่เดิมและเพื่อส่วนขยายเข้าไป การสืบสอดคุณสมบัติจากคลาสหนึ่งไปยังอีกคลาสหนึ่ง จะใช้คำสั่ง extends คล้ายกับของภาษาจาวา ตามตัวอย่างดังนี้
 
<?

class stack {
   var $arrays; 
   var $size;

   function stack() {
     echo "DEBUG> stack constructor<BR>\n";
     $this->size = 0;
     unset($this->arrays);
   }

   function push($elem) {
     $this->arrays[$this->size] = $elem;
     $this->size++;
   }

   function get_size() {
     return $this->size;
   }

   function is_empty() {
     return ($this->size == 0) ? true : false;
   }

   function pop() {
     if ( $this->is_empty() == false ) {
       $this->size--;
       return $this->arrays[$this->size];
     }
     else
       return 0;
   }

// class LimitedStack is derived from class stack.

class LimitedStack extends stack {
   var $max_size;

   function LimitedStack ($capacity = 10)  {
      $this->stack(); // call stack's constructor explicitly.
      echo "DEBUG> LimitedStack constructor<BR>\n";
      $this->max_size = $capacity;
   }

   function is_full() {
     return ($this->max_size <= $this->size) ? true : false;
   }

   function push($elem) {
     if ($this->is_full() == false) {
       $this->arrays[$this->size] = $elem;
       $this->size++;
     }
     else {
       echo "stack is full!\n";
     }
   }
}

$inst = new LimitedStack(5);
echo "initial stack size=".($inst->get_size()),"<BR>\n";
for ($i=0; $i < 10; $i++) {
  if (! $inst->is_full() ) {
     $inst->push( ($i*7)%11 );
  }
  else  break;
}
echo "current stack size=".($inst->get_size()),"<BR>\n";
echo "stack is ".($inst->is_empty() ? "empty." : "not empty.")."<BR>\n";
 

คลาส LimitedStack นี้มีคุณสมบัติที่ได้รับมาจากคลาส stack แต่แตกต่างตรงที่ว่า เราได้กำหนดความจุ ของ LimitedStack เอาไว้ โดยตัวแปร $max_size ผู้ใช้จะต้องกำหนดขนาดความจุของออปเจคจากคลาส LimitedStack ก่อนใช้ ถ้าไม่กำหนดก็จะใช้ค่า 10 เป็นค่าความจุโดยอัตโนมัติตามตัวอย่าง (เป็น default parameter)

เมื่อมีการกำหนดความจุก็จะต้องมีการเขียนฟังก์ชันสมาชิกเพิ่มขึ้นอีก ชื่อ is_full()  เพื่อตรวจสอบดูว่า จำนวนของข้อมูลใน stack เท่ากับความจุที่กำหนดไว้แล้วหรือไม่

โปรดสังเกตว่า PHP สนับสนุนการนิยามฟังก์ชันทับฟังก์ชันเดิมของคลาสที่ได้รับคุณสมบัติมา และสิ่งที่จะลืมไม่ได้คือ constructor จากคลาสลูก (child class) จะไม่เรียกใช้ constructor จากคลาสแม่ (parent class) จะต้องมีการเรียกใช้อย่างเจาะจง

ในกรณีที่เราสร้างอาร์เรย์สำหรับเก็บออปเจค เวลาจะใช้ออปเจคแต่ละตัว จะต้องใช้ตัวแปรช่วยตามตัวอย่างต่อไปนี้
 
<?
  // array of objects

class MyObj { 
 var $id;

 function MyObj( $set_id) {
   // $id = $set_id; <-- this does't work if you forget to use $this
   $this->id = $set_id;
 }

 function show() {
   echo "hello world $this->id<BR>\n";
 }
}

// can create the array of objects
$obj_array = array();
$obj_array[] = new MyObj(1);
$obj_array[] = new MyObj(2);
$obj_array[] = new MyObj(3);

// To access each object we must use help variable like follows:
for($i=0; $i < count($obj_array); $i++) {
  $tmp = $obj_array[$i];
  $tmp->show();
}

?>

จากตัวอย่างเราใช้ตัวแปร $tmp ในการเข้าถึงออปเจคแต่ละตัวในถูกเก็บไว้ในอาร์เรย์ $obj_array เนื่องจากเราไม่สามารถเรียกใช้ฟังก์ชันของออปเจคได้โดยตรงถ้าออปเจคอยู่ในอาร์เรย์ เช่น $obj_array[0]->show();


ชมรมเว็บเพจไทย ตั้งใจมุ่งมั่น สร้างสรรค์เพื่อมวลสมาชิกเริ่มนับ 20 พฤศจิกายน 2547 เวลา 24.00 น.

ชมรมเว็บเพจไทย เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข่าวสารและสาระความรู้เกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์ ให้แด่สมาชิกและผู้สนใจทั่วไป
โดยไม่หวังผลประโยชน์ทางธุระกิจ [Non Profit Organization] ก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2540
ข้อมูลข่าวสาร บทความ และภาพประกอบ ที่ไม่อ้างถึงเจ้าของลิขสิทธิ์ สามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต [Non Copyright]